Search Result of "ปลาการ์ตูน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดอาหารเพื่อทดแทนโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อความหลากหลายของลักษณะ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการปล่อยปลาการ์ตูนกลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgกุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารการประมง

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มเเสงเเละอาหารทางเลือกใหม่ต่ออัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนลายปล้อง การปรับปรุงสายพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อความหลากหลายของลักษณะ

Img

Researcher

นาย พรรษา ถมยา

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วารสารการประมง

หัวเรื่อง:พัฒนาการเเละความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดของปลาการ์ตูนลายปล้อง

Img

ที่มา:the 50th Kasetsart University Annual Conference

หัวเรื่อง:การตรวจสอบชนิดของปลาการ์ตูนบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการอนุบาลปลาการ์ตูนลายปล้อง Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)

ผู้เขียน:ImgSahapop DOKKAEW

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธ์และการเปลี่ยนเพศของปลาการ์ตูนอานม้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการปล่อยปลาการ์ตูนคืนสู่ธรรมชาติ

Img

Researcher

ดร. สหภพ ดอกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Marine Aquarium, เพาะเลี้ยงชายฝั่ง , สัตว์น้ำสวยงาม

Resume

12