Search Result of "ปลากระพงขาว"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารนิโคลซาไมด์ต่อหอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากระพงขาว (Lates calc

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นาย วีรกิจ จรเกตุ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquatic Animal Nutrition, อาหารสัตว์น้ำ

Resume