Search Result of "ปลา"

About 2250 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทุบปรุงรสและกุนเชียงปลา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.นิตยา ตั้งจิตต์ธรรม)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเนื้อปลาย่างหญ้าหวาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชนัตถ์ ธีรจารุกุล)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณ พนิดา สุขสันต์ไพศาล)

Img

งานวิจัย

เครื่องหั่นปลาทู (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

Img

งานวิจัย

การใช้เอนไซม์รวมในอาหารปลา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:DSM Nutritional Products AG, Switzerland Ltd.

Img

งานวิจัย

การยืดอายุปลาทะเลแดดเดียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธีรเศรษฐ์ ศรีประภัสสร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเกี๊ยวปลา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายมงคล พึงพิพัฒน์)

Img

การประชุมวิชาการ

คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวายหนู (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orapint Jintasataporn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

12345678910...