Search Result of "ปรุงรส"

About 108 results
Img

งานวิจัย

การผลิตแคบหมูปรุงรส (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิ้ล เอ็กซ์ซิม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอัจฉรา จั่นสัญจัย)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป (2008)

นักวิจัย:ImgMs.Plernchai Tangkanakul,

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากผักและสมุนไพรโซเดียมต่ำ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เอ็นหอยปรุงรส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมัชญา ตาทองศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณนายณภสิทธิ์ จุงศักดิ์ศรี)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังแท่ง/แผ่นปรุงรส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณ วัลลิยา สรัลชนาวงศ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์เต้าหู้อบกรอบปรุงรส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มตำทำแห้งเยือกแข็งพร้อมน้ำปรุงรส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทุบปรุงรสและกุนเชียงปลา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.นิตยา ตั้งจิตต์ธรรม)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโปรตีนสูงจากดักแด้ไหมอีรี่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

เนื้อไก่ปรุงรสอบแห้งพร้อมบริโภค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายตะลันต์ ชาญประเทศ)

Img

งานวิจัย

โปรตีนแผ่นกรอบปรุงรส (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายธนวรรธก์ สายยุเขตต์)

Img

งานวิจัย

ฟองโฟมปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนายศิริพงษ์ เทศนา, Imgน.ส.สมัชญา ตาทองศรี

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสาหร่ายปรุงรส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456