Search Result of "ปริมาณไขมัน"

About 31 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของปลาโมง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชิต เสมาชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินและกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดชลบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์

แหล่งทุน:รายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอไซม์ไลเปสสหรับไบโอดีเซล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50 สาขาสัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และปริมาณไขมันในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่กระทง เพศเมีย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์กล้วยหักมุกทอดกรอบ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารแม่เหล็ก จังหวัดพะเยา

หัวเรื่อง:ศึกษาปริมาณชนิดและปริมาณไขมันอะไมโอสและอะไมโลเพคตินในลูกเดือนสายพันธุ์ต่าง ๆ

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2

ผู้เขียน:Imgนุชจรี บุญธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12