Search Result of "ปริมาณอาหาร"

About 26 results
Img
Img

ที่มา:สัมมนา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภคและการนำไปใช้ประโยชน์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตและข้อจำกัดของฐานข้อมูล

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่งแปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อขยายฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:ผลของระดับโปรตีนและปริมาณอาหารข้นที่ได้รับแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ตอนระยะรุ่น

นักวิจัย: Imgมรกต เหล็กดี Imgปติญญา จ้อยร่อย Imgศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์ Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์-สัตวบาลแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการปรับปริมาณอาหารที่มีระดับโปรตีนต่างกันต่อ การเจริญเติบโตของลูกปลานิลสีแดง

ผู้เขียน:Imgสมพร ไชยนาพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgวิมล จันทรโรทัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การลดจำนวนครั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สูตรผงละลายน้ำของ Pseudomonas fluorescens SP007s ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่48

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยระบบ Temporary Immersion แบบขวดคู่

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการคำนวณปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบชนิดและปริมาณอาหารในทางเดินอาหารของหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกระบวนการทางอาหาร ( Food process engineering), เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว (Snack technology), การประเมินอายุการเก็บ (Shelf life evaluation)

Resume

Img

Researcher

นาย รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:WLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and Analysis, Data Communication, Computer Networks , Performance Evaluation

Resume

12