Search Result of "ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (ฟีนอลิค) และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลฝรั่งอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค NIRs

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy

Img

ที่มา:อาหาร

หัวเรื่อง:การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น

Img

งานวิจัย

ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของพรีไบโอติกนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโปรไบโอติกแบคทีเรีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอ (พันธ์แขกดำ) สมูทตี้โปรไบโอติก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

12