Search Result of "ปริญญา"

About 55534 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการอุตสาหกรรมสำหรับนักศืกษาปริญญาตรี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาวิธีการสกัดไฮโดรโฟบินจากเห็ดที่คัดเลือกจากการเปรียบเทียบค่า hydrophobicity ของผิวหน้าโคโลนี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

หัวเรื่อง:Transformation of Monascus purpureus.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุลี ชัยศรีสุข, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด

Img

ที่มา:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การทำนายการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการการใช้ที่ดินสำหรับบึงบอระเพ็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินสนับสนุนปัญหาพิเศษเด็กนิสิตปริญญาตรี

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของสารสกัดทางชีวภาพในการควบคุมสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาตรีแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินต์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Fischerella muscicola (Thuret)Gomont ต่อการเกิด lipid peroxidation และ รงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงในวัชพืชบางชนิด

Img

ที่มา:นิทรรศการเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 IRPUS ปี 52

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลนและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:เอนไซม์ L-asparaginase และความสามารถในการยับยั้ง Candida albicans ของแอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ำจืด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต เพื่อนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้

Img

ที่มา:งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเลือดจระเข้แห้งในหนูทดลองที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

Img

ที่มา:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

หัวเรื่อง:การออกแบบโครงสร้างของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 โดยคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

12345678910...