Search Result of "ปรับปุงพันธุ์พืช"

About 1 results
Img

Researcher

นาย ฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปุงพันธุ์พืช

Resume