Search Result of "ปรับปรุงหลักสูตร"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
123