Search Result of "ปรับปรุงสภาพ"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพไม้กระถางเพื่อปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร

Img

Researcher

นาย จำนอง โสมกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวเรื่อง:การแสดงพฤติกรรมและประสิทธิภาพการผลิตของไก่ไข่ในโรงเรือนกรงตับและปล่อยพื้นแสลทแบบปรับปรุงสภาพคอกพร้อมเสริมอุปกรณ์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสภาพดินปลูกและการเตรียมต้นกล้าในกระบะเพาะ เพื่อการผลิตผักกินใบอย่างต่อเนื่องในโรงตาข่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานพักตากอากาศ ซีวิว รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgสร้อยนภา สุรเวคิน

ประธานกรรมการ:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สวนนกและสวนรุกชาติ จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgปนิพันธุ์ วชิรตรังสฤษดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ เกาะดอนสวรรค์ใหม่ จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgอัมพร ภูศรีฐาน

ประธานกรรมการ:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนพฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ผู้เขียน:Imgเจษฎา เต็งรัง

ประธานกรรมการ:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123