Search Result of "ปรับปรุงคุณภาพ"

About 515 results
Img

งานวิจัย

ปรับปรุงคุณภาพน้ำจิ้มอาหารทะเล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัท อาร์เอสฟูดส์เทค(ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพกระดาษทำผิวกล่อง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)- กลุ่ม บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มที่เลิกใช้แล้วโดยตัวดูดซับ (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...