Search Result of "ปรัชญ์ มาเอื้อย"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปรัชญ์ มาเอื้อย

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection