Search Result of "ปรัชญา"

About 879 results
Img

งานวิจัย

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือน คำดี, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักวาทศาสตร์ในปรัชญาขงจื๊อ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.SARANTHORN SASITHANAKORNKAEW, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์ (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Widya Sakyabhinand, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาแลศาสนา

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ :สารัตถะและพัฒนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้ช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น ด้านมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญา ประจำปี 2554 (2011)

ผลงาน:วิธีการขึ้นรูปแม่พิมพ์องค์พระทีละชั้น: นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพช่างหล่อพระพุทธรูป

นักวิจัย: Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาระดับรากหญ้า (GED) พอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจต่อไป (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)

Img

งานวิจัย

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgน.ส.จิราพร จาตุรัตน์, Imgน.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ, Imgน.ส.อุษา เทียนทอง, Imgนายชลอ คุ้มล้วนล้อม, Imgนายเทพราช รังสิต, Imgนายประเทือง เพิ่มวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ครั้งที่ 4 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

12345678910...