Search Result of "ประเมินมูลค่า"

About 195 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.santi Suksard, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910