Search Result of "ประเมินผลลัพธ์"

About 28 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการความมั่นคงทางอาหาร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการเครือข่ายพัฒนาพันธุ์และสร้างอาชีพปลูกพริกพื้นเมือง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2011)

ผลงาน:การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ

นักวิจัย: Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์ Imgนายอุรินทร์ โสตยม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ

Img

ที่มา:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผลลัพธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน การประเมินด้านอาชีวศึกษา, ศึกษาศาสตร์-เกษตร อาชีวศึกษา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

12