Search Result of "ประเมินผลทางเศรษฐกิจ"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการโรงเรียนเกษตรกร (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgชฎาธาร สุขจรัญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : กรณีศึกษาที่สถานีกุดเชียงมี-บ้านบ่อ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgกรุณา สุมิตสวรรค์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : กรณีศึกษาสถานีท่ากระเบา จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgจตุพร ศิริไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีไร่อ้อยฟ้าเรือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีย่านยาว หมู่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ถุงเงิน

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัยการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้าง โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการโรงเรียนเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร วิหคโต, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริพร วิหคโต

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในระบบชลประทานคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgศศิธร วัชรินทร์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ผู้เขียน:Imgอรรถกฤต สัตตสุริยะเดช

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทน จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgกนิศฐา สุขช่วย

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม และสถานีย่านเจ้า-ยางเกาะ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgศรีกรุง โกษะ

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)