Search Result of "ประเพณี"

About 96 results
Img

การประชุมวิชาการ

โต๊ะจีนอาหารเพื่อประเพณี (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Aree Innun, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ผนังสีเขียว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 13 ธรรมศาสตร์-มหดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ พลังงานทางเลือกของไทย: ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส

หัวเรื่อง:ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: พลังงานแห่งอนาคต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล กองทัพเรื่อ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 เรื่องการพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อรถจักรยานไฟฟ้า

Img

ที่มา:การประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สตรีและเยาวชนกับการสร้างบ้านแปงเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่ใช่สถาปนิก, ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ กรรมกร...แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการประเพณี ครั้งที่ 11 (ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผสานพลังศาสตร์แห่งแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

Img

งานวิจัย

ดนตรีที่ใช้ในประเพณีจุลกฐินของล้านนา : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบสนับสนุนงานวิจัย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปกากะญอ ประเพณี ความเชื่อ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประเพณีศิลปกรรมและกลศึกในเสภาขุนช้างขุนแผน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง

แหล่งทุน:งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345