Search Result of "ประเทศลาว"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Sciencedirect/Weeyawat Jaitrong, Seiki Yamane, Niyom Chanthalangsy (Authors)

หัวเรื่อง:ชื่อมดชนิดใหม่ของโลก (Aenictus doydeei) จากนามสกุล "โดยดี"

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ชื่อมดชนิดใหม่ของโลก (Aenictus doydeei) จากนามสกุล "โดยดี" (2011)

ผลงาน:ชื่อมดชนิดใหม่ของโลก (Aenictus doydeei) จากนามสกุล "โดยดี"

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:Sciencedirect/Weeyawat Jaitrong, Seiki Yamane, Niyom Chanthalangsy (Authors)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดินลูกรังผสมหินคลุกและป่อร์ตแลนด์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทางในประเทศลาว

ผู้เขียน:ImgPhouvieng KOSY

ประธานกรรมการ:Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:FAO

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโรคปากเท้าเปื่อยในสัตัว์เลี้ยง ประเทศลาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มการผลิตข้าวของประเทศลาว ช่วงปี ค.ศ. 1976-1997

ผู้เขียน:ImgXaysongkhame PHIMMASONE

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การคำนวณ Phosphorus Buffer Coefficients ของชุดดินที่เป็นตัวแทนในการผลิตข้าวโพดในประเทศลาวโดยวิธีวิเคราะห์ดิน 3 วิธี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของเด็กระดับก่อนประถมศึกษาในกำแพงนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ผู้เขียน:ImgSomphone MANIKHAM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:World Health Organization

หัวเรื่อง:การทดสอบผ้ามุ้งชุบสารเคมีกับยุงก้นปล่องมินิมัสจากประเทศลาวในห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟคั่วบดพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าจากประเทศลาว

ผู้เขียน:Imgสะเทือน ทีแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของเวลาคั่วและอุณหภูมิต่อคุณภาพของกาแฟพันธุ์ Arabica และ Robusta ของประเทศลาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าไผ่ธรรมชาติของราษฎร: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธิตและต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผู้เขียน:ImgKhammon SOUTAKONE

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินแบบมีส่วนร่วมด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย: กรณีศึกษาบ้านหาดไคร้ เมืองท่าพระบาท แขวงบริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12