Search Result of "ประเทศญี่ปุ่น"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.กุลรัมภา วรศรี, Imgอ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Mimoru Kanzaki

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAndria Agusta, ImgHiroshi Kamitakahara, ImgMimoru Kanzaki , ImgToshiyuki Takano

แหล่งทุน:รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหน่วยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาสังคมสงเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่น (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chairat Wongkitrungruang, Lecturer,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมของประเทศญี่ปุ่น (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chairat Wongkitrungruang, Lecturer,

วารสาร:

Img
123