Search Result of "ประหยัด นันทศีล"

About 55 results
Img

Researcher

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, ธรณีเคมี, ศิลาวิทยาของหินแปรและหินอัคนี, การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรณีวิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาของหน่วยหินมหายุคพรีแคมเบรียนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรธรณี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาง พูลศิริ ชูชีพ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:Geography Information System (GIS) computer, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การประเมินผลกระทบ

Resume

Img

Researcher

นาง นิดา ชาญบรรยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติการวางแผนการทดลอง , สถิติทางด้านสังคมศาสตร์, สถิติธุรกิจ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123