Search Result of "ประสิทธิภาพของปุ๋ย"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายธีรพล เปล่งสันเที้ยะ, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาตรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติและการดูดซับธาตุอาหารพืชของดินชุดกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ โพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชาเอก:Imgพิทยากร ลิ่มทอง, Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล็กคีเลตในการแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกในชุดดินตาคลี

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ EM ต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ

ผู้เขียน:ImgSumalee suwanbutr, ImgSutohn Suwanbutr, ImgChamnang Thongklad, ImgNopadol Napaponamonjitti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The trail on the effect of EM biofertilizer on yield and quality of tomato was conducted in Pichit Horticultural Ressearch Center from September 1994 to March 1995. The main objective was to evaluate the effectiveness of EM on yield and quality of tomato. The experiment was arranged in RCB with 10 replicates and consisted of seven treatments as follows, 1) EM solution 2) EM and manure decomposed 3) Molass and manure 4) EM, molass and manure decomposed 5) Mamure 6) Fertilizer grade 15-15-15 at rate 80 kg./rai and manure 7) Control with no material added. The results was found that the addition of fertilizer 15-15-15 with manure can significantly increase vegetative parts (ie. Plant height, bush width and stem width) from the crop establishment stage to harvest. Every treatment combined with EM has the same effect as the manure treatment on these three growth indices. However, all decomposed EM trended to perform better growth than those applied with EM. There was on effect on quality of tomato in term of fruit weight and number fruits per plant in all treatments evaluated. It was observed that the addition of 1) composed EM incombination with manure and molass, 2) composed EM and manure and 3) fertilizer 15-15-15 and manure increased fruit weight compared with the control treatment by 26.2%, 25% and 18.9% respectively and fruit number (22.9%, 20.5% and 20.5% respectively).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 171 - 178 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยเกล็ดยูเรีย ปุ๋ยยูเรียอัดเม็ด ปุ๋ยยูเรียอัดเม็ดเคลือบสะเดาแขก และปุ๋ยยูเรียอัดเม็ดเคลือบสารสังเคราะห์ลดการสูญเสียของไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตของข้าวนาดำ

ผู้เขียน:ImgPichai Saranrom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A filed experiment was made with rice variety Pusa 169 during July to November 1986 and 1987 at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, to compare the prilled urea supergranules for transplanted rice. Furthermore, the advantage of coating urea supergranules with nitrification inhibitor DCD or neem cake, an indigeneous material having nitrification inhibiting propertied, was also investigated. Application of 120 kg N/ha produced taller plants, more tillers and panicles/hill, longer and heavier panicles, more spikelets and grains/panicle and higher 1,000 grain weight than 60 kg N/ha. Crain and straw yield of rice was also significantly higher with 120 kg N/ha than 60 kg N/ha. Split application of N ( ? dose 10 days after transplanting and the remaining ? at panicle initiation ) gave higher numbers total and effective tillers, longer panicles, more spikelet, grains/panicle and 1,000 – grain weight. Grain and straw yields of rice were higher with split application. Urea supergranules was significantly superior to prilled urea for all the growth characters, Yield attributes, grain and straw yields. The advantage of coating urea supergranules with neem cake and DCD over uncoated urea supergranules was seen in the case of plant height, panicle/ hill length and weight of panicles, 1,000 grain weight, grain and straw yields of rice. The nitrification inhibitor can reduce ammonia volatilization, denitrification, leaching and surface runoff of nitrogen which gain to rice as said. The result of these experiment should be inform to farmer and concerned person for next stop of extension.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 2, Apr 90 - Jun 90, Page 176 - 186 |  PDF |  Page 

12