Search Result of "ประสิทธิภาพของปุ๋ย"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายธีรพล เปล่งสันเที้ยะ, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาตรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติและการดูดซับธาตุอาหารพืชของดินชุดกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ โพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, Imgพิทยากร ลิ่มทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินจากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของพืชผักบางชนิดที่ปลูกในระบบ substrate culture

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.อมรศรี ขุนอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล็กคีเลตในการแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกในชุดดินตาคลี

ผู้เขียน:Imgพชร อริยะสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยเกล็ดยูเรีย ปุ๋ยยูเรียอัดเม็ด ปุ๋ยยูเรียอัดเม็ดเคลือบสะเดาแขก และปุ๋ยยูเรียอัดเม็ดเคลือบสารสังเคราะห์ลดการสูญเสียของไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตของข้าวนาดำ

ผู้เขียน:ImgPichai Saranrom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A filed experiment was made with rice variety Pusa 169 during July to November 1986 and 1987 at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, to compare the prilled urea supergranules for transplanted rice. Furthermore, the advantage of coating urea supergranules with nitrification inhibitor DCD or neem cake, an indigeneous material having nitrification inhibiting propertied, was also investigated. Application of 120 kg N/ha produced taller plants, more tillers and panicles/hill, longer and heavier panicles, more spikelets and grains/panicle and higher 1,000 grain weight than 60 kg N/ha. Crain and straw yield of rice was also significantly higher with 120 kg N/ha than 60 kg N/ha. Split application of N ( ? dose 10 days after transplanting and the remaining ? at panicle initiation ) gave higher numbers total and effective tillers, longer panicles, more spikelet, grains/panicle and 1,000 – grain weight. Grain and straw yields of rice were higher with split application. Urea supergranules was significantly superior to prilled urea for all the growth characters, Yield attributes, grain and straw yields. The advantage of coating urea supergranules with neem cake and DCD over uncoated urea supergranules was seen in the case of plant height, panicle/ hill length and weight of panicles, 1,000 grain weight, grain and straw yields of rice. The nitrification inhibitor can reduce ammonia volatilization, denitrification, leaching and surface runoff of nitrogen which gain to rice as said. The result of these experiment should be inform to farmer and concerned person for next stop of extension.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 2, Apr 90 - Jun 90, Page 176 - 186 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ผลิตโดยใช้ EM (โบกาฉิ) โดยเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ

ผู้เขียน:ImgPawana Likananonta, Imgนายสมศักดิ์ วังใน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effects of composts, produced by using different sources of inoculants (EM, effective microorganisms; Hi-tech, high technology; LDD.1, Land Development Department no.1; FCM, fresh cattle manure; Bokashi, Bokashi prepared from EM and rice straw) on growth and yields of water convolvulous, Chinese kale, and pakchoi cultivated in sandy Korach soil series were investigated. Each type of compost was mixed with 5 kg of soil contained in the pod, at the ratio of 1:1 by weight. Soil alone (10 kg) and soil (10 kg) plus NPK 16-16-16 at the rate of 1.5 g/pod were used as check treatments. Four replicates of each treatment were used and randomized complete block design was followed. Vegetables were allowed to grow in the green-house for 1 month and growth (plant height) and yield (fresh weight) were measured. Results revealed that composts prepared by using all type of inoculants could support better growth of the three vegetables. Composts from EM, LDD.1, and FCM gave highest yields of all kind of vegetables. Compost from Hi-tech was able to give higher yields of Chinese kale and pakchoi but not that of water convolvulous. It is suggested that composts from some inoculants could support growth and yields of some vegetables, and the use of inoculants for compost production should be dependent on the cost of production.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 121 - 127 |  PDF |  Page 

12