Search Result of "ประสิทธิภาพการใช้อาหาร"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารข้นโคนมต่อผลผลิตการหมัก ในกระเพาะรูเมน

Img

Researcher

นาย วิชิต เสมาชัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเลี้ยงปลา

Resume

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้อาหารหมักด้วย ไบโอไซมส์ (BIOZYMES) )

ผู้เขียน:Imgม.ล. ศุภนิธิ ชุมสาย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

อุปสรรคที่สำคัญของนักเลี้ยงสุกรในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องอาหารแพง และราคาสุกรเป็นๆต่ำจนทำให้ผู้เลี้ยงต้องประสพกับการขาดทุนหรือต้องเลิกล้มกิจการไป ซึ่งจะยังผลสะท้อนเกิดกับประชาชนผู้บริโภคในอนาคตที่จะต้องซื้อเนื้อสุกรราคาแพง เพราะสุกรขาดตลาดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อาหารมีราคาแพงขึ้นและราคารับซื้อสุกรเป็นในตลาดไม่ได้ส่วนสมดุลกันนั่นเอง ดังนั้นการจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งสองให้สำเร็จลุล่วงไปเสียก่อน ถ้ามิฉะนั้นแล้วการส่งเสริมจะไม่ได้ผล เพราะนักเลี้ยงสุกรย่อมเข็ดขยาดต่อพฤติการณ์ในเรื่องราคาอาหารแพงและราคาสุกรเป็นๆนี้มาก

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 1, Jan 63 - Dec 99, Page 18 - 24 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของเอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)

ผู้เขียน:Imgชลธี ทองประยูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การลดจำนวนครั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สูตรผงละลายน้ำของ Pseudomonas fluorescens SP007s ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img