Search Result of "ประสิทธิภาพการใช้น้ำ"

About 26 results
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าว (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้นที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgนายเจษฎา วงค์พรหม

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาระยะห่างต่างกันในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

Researcher

นาย นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, ออกแบบระบบชลประทาน

Resume

Img

Researcher

ดร. บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Groundwater System Analysis

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการใช้น้ำต้มเยื่อกระดาษสา และน้ำกากส่าเป็นแหล่งโพแทสเซียม สำหรับข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินสันทราย

ผู้เขียน:Imgก่อเกียรติ ฉายรัศมีกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำในลุ่มน้ำลีก จังหวัดเวียงจันทร์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgChanthaboun SONETHAVY

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume

Img
12