Search Result of "ประสิทธิภาพการผลิต"

About 419 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

กระถินเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

12345678910...