Search Result of "ประสิทธิภาพ"

About 4396 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ประสิทธิภาพของประดิษฐกรรมอินเตอรเนตไร้สาย (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Supat Faarungsang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง Bio Turbo (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:คู่มือการจัดการผลิตอ้อยในไร่ที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปลูกอ้อยครบวงจร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หัวเรื่อง:การจัดการโรคอ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4 สำหรับประเภททีม/บุคคล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ดัง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A (2017)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ในงานกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

Doner:สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (2020)

ผลงาน:นวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม

นักวิจัย: Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ Imgดร.วีระพล โมนยะกุล

Doner:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...