Search Result of "ประสิทธิภาพ"

About 4279 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ประสิทธิภาพของประดิษฐกรรมอินเตอรเนตไร้สาย (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Supat Faarungsang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง Bio Turbo (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img
Img

ที่มา:คู่มือการจัดการผลิตอ้อยในไร่ที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปลูกอ้อยครบวงจร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หัวเรื่อง:การจัดการโรคอ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...