Search Result of "ประสิทธิผลการดำเนินงาน"

About 11 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวิจัยแบบบูรณาการด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย วรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

Resume

Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลการดำเนินงานของทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์, Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์