Search Result of "ประสิทธิผล"

About 592 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4 สำหรับประเภททีม/บุคคล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ดัง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A (2017)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ในงานกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

Doner:สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของสารสนเทศด้านต้นทุนและความสำเร็จของกิจการ: บทบาทของโครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...