Search Result of "ประสบโชค โชคเหมาะ"

About 17 results
Img

Researcher

ดร. ประสบโชค โชคเหมาะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กีฬาฟุตบอล

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ บัวทิม

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgประสบโชค โชคเหมาะ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสอนพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgประสบโชค โชคเหมาะ

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครตะวันตก ปี พ.ศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสบโชค โชคเหมาะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์, Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนพลศึกษา จิตวิทยาการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพลศึกษาและกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย ชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, การฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย วรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย, การสอนกรีฑาลู่ และลาน, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย, การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา, ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว, การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

Resume

Img

Researcher

นาย พีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีสอนพลศึกษา, จิตวิทยา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา, กีฬาฟุตบอล นันทนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ มะวิญธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล

Resume

Img

Researcher

ดร. นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume