Search Result of "ประสบการณ์การเรียนรู้"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาและสังคมและสถิติ, การศึกษาผู้ใหญ่

Resume

Img

Researcher

นาย พายัพ พยอมยนต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic Development, Regional Planning

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgศิริมาศ หาญสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการทำงานของสมอง สำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี

ผู้เขียน:Imgอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสิทธิกร สุมาลี

กรรมการร่วม:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12