Search Result of "ประมวล ทรายทอง"

About 206 results
Img

Researcher

นาย ประมวล ทรายทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:ImgJun SHIMA

แหล่งทุน:United Nation University (UNU)-Kirin Fellowship Programme

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจันทน์เทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายสนันสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2554 (2012)

นักวิจัย:Imgนายประมวล ทรายทอง

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำผลไม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัทอะกริเทค โกลบอลเทรด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไข่เค็มสดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิผสมผลตะขบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgผศ. บุษกร อุตรภิชาติ

แหล่งทุน:United Nation University (UNU)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายเอนก สวัสดีไทร)

Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากน้ำหมากเม่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:หจก.บัวคำ สกลนครก่อสร้าง (นายพรชัย บุญศิริชัย)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการผลิตเซลล์ยีสต์และผลิตภัณฑ์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
12345678910...