Search Result of "ประภาพร ตั้งกิจโชติ*"

About 114 results
Img

Researcher

ดร. ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ , การผลิตเห็ด

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตและผลผลิตของพริก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของชมพู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456