Search Result of "ประภา โซ๊ะสลาม*"

About 79 results
Img

Researcher

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, การใช้ประโยชน์จากของเสีย

Resume

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวดี อนุวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgดร.เรวดี อนุวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัชพืชน้ำโดยกระบวนการหมักแบบกึ่งกะ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Vermicompost Production by Using Tomato Residue and Yard Waste

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, Imgสาโรจน์ กลางกองสรรพ,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phosphorus accumulation in wetland for food processing wastewater treatment

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, ImgSaroj Klangkongsup,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม (2010)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวดี อนุวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgดร.เรวดี อนุวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดไขมันในถังดักไขมัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Potential of six plant species for food processing wastewater treatment in wetland

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Constructed Wetland for Sewage Treatment and Thermal Transfer Reduction

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, Imgเอกรัชต์ ปานแร่, Imgทัศนี ต้นดี,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of electrocoagulation using iron and aluminium electrodes for biogas production wastewater treatment

ผู้แต่ง:ImgPongsakorn Truttim, ImgDr.Prapa Sohsalam,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Observation of nitrogen and phosphorus removals and accumulations in surface flow constructed wetland (SFCW)

ผู้แต่ง:ImgSirianuntapiboon, S., ImgDr.Prapa Sohsalam,

วารสาร:

Img

1234