Search Result of "ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์"

About 34 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีสภากาชาดไทย

ผู้เขียน:Imgเบญจพร ทิพยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความแตกต่างด้านค่านิยมทางสังคมและเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีที่มีอาชีพเป็นโสเภณีภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgจีรวัฒน์ แนวจำปา

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รอยสักกับการประกอบอาชญากรรมของผู้ต้องขัง

ผู้เขียน:Imgพิมพรรณ รัตนวิเชียร

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงานกับพฤติกรรมการสืบสวนจับกุมคดีโจรกรรมรถ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3

ผู้เขียน:Imgเรืองรัตน์ ซับซ้อน

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว กับการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน:Imgสุรีย์มาศ นาคะผดุงรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่มีผลต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNuttamon JINTARAK

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของเยาวชนชาย : กรณีศึกษาบริเวณสนามหลวง

ผู้เขียน:Imgโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสูญเสียกรรมสิทธ์ในที่ดินของเกษตรกรและผลกระทบ : กรณีศึกษาตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:ImgYukonthon TAWEESUP

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgสุเทพ คงกล่อม

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติของพัฒนากรที่มีต่อการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ ตันสาโรจน์วนิช

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในรูป แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ผู้เขียน:ImgSasiporn PANIGABRUT

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgฤทัยวัลคุ์ มโนสา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมประชาธิปไตยของนายทหารนักเรียนวิทยาลัย เสนาธิการทหาร

ผู้เขียน:Imgอังคณา ธีรเนตร

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgอิสริยา อนุมาศเมธา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:ImgUthaipan SUDJAI

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โรคจิตจากพิษสุราในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:Imgบารมี จรัสสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา

ผู้เขียน:Imgปวัตร์ นวะมะรัตน

ประธานกรรมการ:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgสายเมือง วิรยศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของทหาร ในการพัฒนา : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgจันทรา สวัสดิผล รน.

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภาค 1

ผู้เขียน:Imgสุเทพ ไพบูลย์ผล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12