Search Result of "ประพัฒน์ สุริยผล"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Data Mining of Dengue Infection Using Decision Tree

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume