Search Result of "ประถมศึกษาปีที่ 3"

About 446 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเปลี่ยนแปลงแนวคิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤษดา สงวนสิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonics ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปัทมา แตงเที่ยง(โอสถะเสน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร(นรสิงห์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉราภรณ์ สุขุมะ(ด่านดำรงรักษ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปราณี สุทธิพงศ์เกียรติ, Imgนางสาวพัศนิยา โกยสกุล, Imgนางสาวภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช, Imgนางสาวอุมาพร คงรุ่งเรือง, Imgนายสุชิน ดอนวัดไพร, Imgผศ.วันทณีย์ บ้วนกียาพันธุ์, Imgผศ.อินทิรา นุชเขียว

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
12345678910...