Search Result of "ประถมศึกษา"

About 1231 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์, Imgนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, Imgนายศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์, Imgนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมรรถภาพทางกลไกของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...