Search Result of "ประตูระบายน้ำ"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธ์อัตราการไหลของประตูระบายน้ำพลเทพ และประตูระบายน้ำบรมธาตุ

ผู้เขียน:Imgเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย

ประธานกรรมการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การจัดการดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการนำไปใช้ทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

Img

ที่มา:กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgมนูญ จิรกิตตยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgรัฐชา ชัยชนะ

กรรมการร่วม:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรม GATEOP สำหรับช่วยปรับประตูระบายน้ำหลัก ในระบบส่งน้ำของเขื่อนมูลบน

ผู้เขียน:Imgศุภชัย รุ่งศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM Integrated Water Resource Management towards Food Security and Sustainability

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารและแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษามลพิษทางด้านไนเตรทฟอสเฟตและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณประตูระบายน้ำสุรัสวดี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgเจียมจิตร ขวัญแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค RVA ในการประเมนรูปแบบการไหลในแม่น้ำยะกังอันเป็นผลมาจากประตูระบายน้ำบางนราตอนบนในจังหวัดนราธิวาส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในคลองชลประทาน

ผู้เขียน:Imgวิชญ์ ศรีวงษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง

ผู้เขียน:Imgบัลลังก์ อุดมทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิจิตร หงส์กาญจนกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12