Search Result of "ประชาคมอาเซียน"

About 236 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เราพร้อมหรือยังสำหรับประชาคมอาเซียน (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thamrongsak Svetalekth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

Img

ที่มา:สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5 มนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร

Img
Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนากฏหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Pythium aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:อิทธิพลของวัสดุเพาะกล้าที่ผสมมูลไส้เดือน และเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 ต่อความงอก การเจริญเติบโต และการเกิดโรคเน่าระดับดิน ของต้นกล้าทานตะวันพันธุ์แคระที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการลดปริมาณของเชื้อรา Pythium sp. และFusarium sp. ในดินจากแปลงปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการใช้แบคทีเรียเอื้อประโยชน์

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราน้้าค้างของแตงกวา ที่เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

12345678910...