Search Result of "ประจงเวท สาตมาลี"

About 109 results
Img

Researcher

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

Resume

Img

งานวิจัย

Development of Method to Enhance Resistant Starch Content in Rice Flour (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:UNU-Kirin

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ซีเรียลบาร์สำหรับผู้สูงอายุ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

แผ่นแป้งเกี๊ยวปราศจากกลูเตน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

แหล่งทุน:บริษัท แฟมิลี่ แอนด์ มี จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแป้งกล้วยแขก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารชนิดใหม่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าสาหร่ายพวงองุ่น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:บริษัท สิริ คอสเมติก จำกัด

Img
Img

ที่มา:UNU-Kirin

หัวเรื่อง:Development of Method to Enhance Resistant Starch Content in Rice Flour

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

123456