Search Result of "ประกายดาว กุลวงษ์"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume