Search Result of "ประกอบการ"

About 1040 results
Img
Img

งานวิจัย

การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การแก้ไขโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:Evaluate time for radiodiagnosis of gastrointestinal system with barium sulfate (BaSO4) in flower horn cichlid (Cichlasoma trimaculatus)

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49.

หัวเรื่อง:การตรวจและการจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่ปนเปื้อนจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกิดโรคใบขีดแบคทีเรียข้าวโพด

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ปัญหาการตีบใต้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคในสุนัขพันธุ์ไทย

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การทำศัลยกรรมผ่าตัดวิธี bilateral rostral maxillectomy and nasal planectomy ในสุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งชนิด Schwannoma บริเวณผิวเรียบของจมูกและกระดูกกรามด้านบน

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การแก้ไขโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารในสุนัข

Img

ที่มา:ผู้ประกอบการทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หัวเรื่อง:โครงการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ภาวะโลหิตจางจากการแตกทำลายเม็ดเลือดแดง เนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันอันเกิดจากยาในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : การตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสโดยใช้ลวดออร์โธปิดิกส์ที่ขดเป็นรูปเกลียวเพื่อรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานในแมว

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นปอสาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hederahelix L.)

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิค การขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. Et. Sav.)ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัย intramural ectopic ureter โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบรังสีในสุนัข

12345678910...