Search Result of "ปรสิต"

About 315 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:เหากัดของนกอีก๋อยใหญ่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น (Young Parasitologist Award 2016) (2016)

นักวิจัย:Imgดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และราที่เป็นปรสิตจำเพาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ลักษณะของปรสิตในเลือดของงู (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaleow Salakij, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปรสิตในปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (หน่วยวิจัยย่อยปรสิตวิทยา)

Img
Img

งานวิจัย

ปรสิตที่พบในปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...