Search Result of "ปนัดดา ประสาทชัย"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของการใช้ถั่วเขตร้อนเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดีและการปรับปรุงดินลูกรัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้า

Resume