Search Result of "ปทุมมาลูกผสม"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา: วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา: วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 3 วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตละอองเรณูของปทุมมาลูกผสม ( F1 hybrid) เมื่อมีการใช้สารโคลชิซีน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วิธีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันปทุมมาลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา: ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมเพื่อเป็นไม้ตัดดอกโดยวิธีการเลี้ยงคัพภะ

ผู้เขียน:Imgพรชนก คงสมโอษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgTharathorn Teerakathiti, Imgเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ระบบสิทธิบัตรสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอก, การจัดการสนามหญ้าและสนามกอล์ฟ, การผลิตไม้ดอกและการจัดดอกไม้ , การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ

Resume

Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

12