Search Result of "ปณัฐ สุมาลย์โรจน์"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศและท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgปณัฐ สุมาลย์โรจน์

ประธานกรรมการ:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง เอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตย์ พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume