Search Result of "ปฏิบัติการสอน"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ผู้เขียน:Imgอรสา อนันต์

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:สภาพการปฏิบัติการสอนและปัญหาของครูผู้สอนเนื้อหาทางธรณีวิทยา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติการสอนของครูเคมี:ผลการวิจัยจากพหุกรณีศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในระหว่างการปฏิบัติการสอน

ผู้เขียน:Imgจิตตมาส สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12