Search Result of "บ้านเรือนพื้นถิ่น"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์

หัวเรื่อง:จากเมืองเวียงจันทน์สู่ลุ่มน้ำภาคกลาง: การคงเหลือในเรือนลาวเวียง

Img
Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume