Search Result of "บ้านดิน"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการให้บริการที่พักด้วยบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

Researcher

นางสาว พัชนิจ เนาวพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีต้นทุน, บัญชีระบบบริหารบัญชี

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพบล็อกดินดิบด้วยปูนขาวและเถ้าปาล์มน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgวรวุฒิ มัธยันต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการเกสเฮาส์ประเภทบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การจัดการดิน, โลหะหนักในดิน, GIS

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา (Microbiology), การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)

Resume

Img

Researcher

ดร. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจ การกำเนิดและการจำแนกดิน, การกักเก็บคาร์บอนในดิน, คุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Resume