Search Result of "บ้าน"

About 1925 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม จน รวย ไม่เกี่ยว (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์, Imgนางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Pasinee Sunakorn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัญหาบ้านเมือง ยุติได้ด้วยพระบรมราโชวาท (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี แอนด์ พี บ้านปุ๋ย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดน้ำริน และหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อุดมแดรีฟาร์ม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธ์ุโคนม: กรณีศึกษาระดับฟาร์ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนาม บัวทอง

Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา

12345678910...